Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 Dengan Bahasa Jawa

September 26, 2018
- Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 dengan Bahasa Jawa

 acapkali dalam program wisuda dan perpisahan Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 dengan Bahasa Jawa
ILUSTRASI - ACARA WISUDA SEKOLAH DASAR

Setelah menempuh Ujian Sekolah (Ujian Nasional) acapkali dalam program wisuda dan perpisahan, sekolah memperlihatkan kesempatan kepada salah seorang siswanya untuk maju memberikan sebuah pidato. Biasanya, siswa yang diminta maju yaitu siswa yang mendapat predikat lulusan terbaik.

Berikut ini yaitu salah satu Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 dengan Bahasa Jawa, yang kami himpun secara sederhana,singkat, namun kiranya sudah mencukupi.
Pidhato Perpisahan Kelas

Assalamualaikum wr wb,
Sugeng siyang, saha Salam sejahtera katur dhateng kita sedaya

Bapak Kepala saha Bapak/Ibu guru SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan
Bapak/Ibu Pengurus Komite SD Negeri Bawen 04 ingkang kinurmatan
Bapak/Ibu Wali Murid kelas VI ingkang kinurmatan
Bapak/Ibu tamu undhangan ingkang kinurmatan
Saha rencang-rencang ingkang kula tresnani

Purwakaning atur, sumangga kula tansah ngaturaken puja dalah puji syukur dhateng Allah, Gusti Ingkang Maha Asih. Awit sih nugrahanipun, panjenengan kaliyan kula saget makempal wonten Aula SD Negeri Bawen 04 kanthi becik, wilujeng mboten wonten alangan rubeda setunggal punapa.

Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka wakil kelas enem badhe matur, ingkang kapisan: kula sarencang kelas enem ngaturaken panuwun dhateng Bapak/Ibu Guru ingkang sampun paring ilmu, kapinteran, saha keprigelan lumantar pawiyatan kanthi sabar lan telaten ingkang dangunipun 6 warsa.

Ingkang kaping kalih, kula sarencang nglenggana kathah lepat ing tindak tanduk, tata krama, tata basa saha suba sita ingkang mboten mranani manah Bapak/Ibu Guru. Pramila ing kalodhangan siyang punika kula nyuwun agunging samodra pangapunten.

Kaping tiga, kula sarencang sampun purna ngadepi gladhen Ujian Sekolah ngantos kasil lulus, kepareng kula nyuwun pamit saha donga pangestu Bapak/Ibu guru supados kula sarencang saget nglajengaken pawiyatan dhateng SMP, ing tembe saget mujudaken gegayuhan ingkang luhur.

Bapak/Ibu Guru ingkang kinurmatan, sandyan kula sarencang sampun purna pawiyatan wonten ing SD Negeri Bawen 04, angangin kula sarencang tetep jagi kebecikan saha kaluhuran SD Negeri Bawen 04. Kula sarencang ugi ndonga mugi-mugi adhik-adhik kelas I ngantos kelas V saget mituhu, gemi lan setiti angenipun sinau ing panyuwunan mugi kaparingan berkah kepinteran saha prestasi ingkang sae saking Allah, Gusti Ingkang Maha Wasis.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani penggalih sedaya para rawuh, kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun.

Wassalamualaikum wr wb.Demikianlah pola pidato siswa untuk program wisuda perpisahan kelas 6 SD yang disampaikan memakai bahasa Jawa.

Semoga bermanfaat.

Artikel Terkait

Next Article
« Prev Post
Previous Article
Next Post »
Penulisan markup di komentar
  • Untuk menulis huruf bold gunakan <strong></strong> atau <b></b>.
  • Untuk menulis huruf italic gunakan <em></em> atau <i></i>.
  • Untuk menulis huruf underline gunakan <u></u>.
  • Untuk menulis huruf strikethrought gunakan <strike></strike>.
  • Untuk menulis kode HTML gunakan <code></code> atau <pre></pre> atau <pre><code></code></pre>, dan silakan parse kode pada kotak parser di bawah ini.

Disqus
Tambahkan komentar Anda

Tidak ada komentar